senior-people-walking-outdoors

Wilt u op pad?

Ga onderweg met buurtvervoer Midden-Drenthe

Algemene voorwaarden
Buurtvervoer Midden-Drenthe

U kunt de algemene voorwaarden hieronder lezen of via deze link als pdf downloaden.

 

artikel 1. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst en overeenkomst tussen Stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe, hierna te noemen: “Buurtvervoer”, en een Opdrachtgever resp. Contractant waarop Buurtvervoer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Buurtvervoer, voor de uitvoering waarvan Buurtvervoer derden inschakelt.

3.De algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de (vrijwillige) medewerkers van Buurtvervoer en zijn bestuur.

4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever resp. Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Buurtvervoer en de Opdrachtgever resp. Contractant zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.Als onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.Mocht zich tussen partijen een situatie voordoen die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.Als Buurtvervoer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Buurtvervoer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Aangeboden diensten

 1. Alle aangeboden diensten van Buurtvervoer zijn vrijblijvend. Aan dit aanbod kan geen enkel recht worden ontleend, indien de dienst waarop aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Buurtvervoer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever resp. Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dan is Buurtvervoer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buurtvervoer anders aangeeft.
 4. De aangeboden dienst geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

 1. De overeenkomst tussen Buurtvervoer en de Opdrachtgever resp. Contractant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Buurtvervoer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3a. De Opdrachtgever resp. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buurtvervoer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever resp. Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buurtvervoer worden verstrekt.
3b. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onjuist aan Buurtvervoer zijn verstrekt, heeft Buurtvervoer het recht de uitvoering van de dienst op te schorten en / of de daaruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3c. Buurtvervoer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buurtvervoer is uitgegaan van door de Opdrachtgever resp. Contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 1. Als tijdens de uitvoering van het dienstenaanbod blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van het aanbod overgaan.
  Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Buurtvervoer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van het aanbod kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
  De Opdrachtgever resp. Contractant heeft het recht om, in geval van prijswijziging of wijziging van de termijn van uitvoering, van de opdracht af te zien.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Buurtvervoer een verzoek tot wijziging van het dienstaanbod weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.6.Indien de Opdrachtgever resp. Contractant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Buurtvervoer gehouden is, dan is de Opdrachtgever resp. Contractant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Buurtvervoer daardoor direct of indirect ontstaan.artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 3. Buurtvervoer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever resp. Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 4. Voorts is Buurtvervoer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Buurtvervoer kan worden gevergd.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buurtvervoer op de Opdrachtgever resp. Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien Buurtvervoer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Als Buurtvervoer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 7. Is de ontbinding aan de Opdrachtgever resp. Contractant toerekenbaar, dan is Buurtvervoer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de Opdrachtgever resp. Contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Buurtvervoer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever resp. Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

artikel 5 Overmacht

 1. Buurtvervoer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever resp. Contractant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Buurtvervoer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buurtvervoer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.artikel 6 Betaling en incassokosten
  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Buurtvervoer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Buurtvervoer aangegeven. Buurtvervoer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever resp. Contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever resp. Contractant van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever resp. Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever resp. Contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.3. De Opdrachtgever resp. Contractant is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Buurtvervoer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever resp. Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.4. Indien de Opdrachtgever resp. Contractant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever resp. Contractant. Het verzuim van de Opdrachtgever resp. Contractant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Buurtvervoer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever resp. Contractant geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever resp. Contractant worden verhaald. De Opdrachtgever resp. Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien Buurtvervoer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.2. Buurtvervoer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buurtvervoer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever resp. Contractant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.3. Indien Buurtvervoer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Buurtvervoer beperkt tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.4. De aansprakelijkheid van Buurtvervoer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.5. Buurtvervoer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Buurtvervoer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Buurtvervoer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever resp. Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Buurtvervoer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Buurtvervoer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 8 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever resp. Contractant vrijwaart Buurtvervoer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Buurtvervoer toerekenbaar is. Indien Buurtvervoer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever resp. Contractant gehouden Buurtvervoer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever resp. Contractant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Buurtvervoer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buurtvervoer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buurtvervoer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.2. De rechter in de vestigingsplaats van Buurtvervoer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Buurtvervoer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.buurtvervoermd.nl .2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Buurtvervoer.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.